Home > About LSLC > LỊCH SỬ

LỊCH SỬ

LSLC LỊCH SỬ

Năm 2016

Tháng 4: ký hợp đồng với Đại học SEOWON, Hàn Quốc
Tháng 5: ký hợp đồng với Đại học MOKWON, Hàn Quốc
Tháng 12: ký hợp đồng với Đại học San Agustin

Năm 2015

Tháng 2 Hợp tác với Đại học Keisen và Đại học SOKA
Tháng 6 Hợp tác với Đại học KOSIN

Năm 2014

Tháng 2 Hợp tác với Đại học KEISEN
Tháng 5 Hợp tác với Đại học INJE
Tháng 6 Hợp tác với Đại học YOUNGSAN
Tháng 7 Hợp tác với Đại học YEONGNAM
Tháng 8 Hợp tác với Đại học SAGAMI WOMAN, Học viện Công nghệ TOYOTA
Tháng 10 Khánh thành Ký túc xá mới (phục vụ tối đa 350 học viên)

Năm 2013

Tháng 1 Hợp tác với Học viện Công nghệ Quốc gia KUMOH
Tháng 2 Hợp tác với Đại học POOLE GAKUIN, Đại học YAMAGUCHI, Đại học KEISEN
Tháng 5 Hợp tác với Đại học Quốc gia PUKYONG
Tháng 8 Hợp tác với Đại học RYOKOKU
Tháng 9 Hợp tác với Đại học YAMAGUCHI

Năm 2012

Tháng 1 Hợp tác với Đại học Quốc gia SUNCHON
Tháng 5 Hợp tác với Đại học DONGA
Tháng 7 Hợp tác với Đại học DONGEUI

Năm 2011

Tháng 5 Hợp tác với Đại học Quốc gia KONGJU
Tháng 7 Hợp tác với Đại học Ngoại ngữ BUSAN
Tháng 12 Hợp tác với Đại học KEIMYUNG

Năm 2010

Tháng 4 Hợp tác với Đại học SUNMOON

Năm 2009

Tháng 6 Hợp tác với Đại học KYUNGWON
Tháng 10 Hợp tác với Đại học DAEGU

Năm 2008

Tháng 3 Hợp tác với Đại học Quốc gia CHONBUK và Đại học Quốc gia BUSAN

Năm 2007

Tháng 1 Hợp tác với Đại học ULSAN
Tháng 7 Hợp tác với Đại học SUNGDEOK

Năm 2005

Tháng 6 Khánh thành Ký túc xá mới (phục vụ tối đa 150 học viên)
Tháng 8 Hợp tác với Đại học DAEGU HANYI
Tháng 10 Xây dựng thêm phòng học mới

Năm 2004

Tháng 6 Hợp tác với Đại học SILLA

Năm 1997

LSLC được thành lập

Danh sách các trường Đại học tham gia

Year Month University Name
2016 JAN - KEIMYUNG UNIVERSITY 23 students participated in the training
- YOUNGSAN UNIVERSITY people 12students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 38students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 62students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 37students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY 15students participated in the training
- DONG-EUI UNIVERSITY 39students participated in the training
- BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 45students participated in the training
- KOSIN UNIVERSITY 6students participated in the training
- SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 20students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 1ST 36students participated in the training
FEB - CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 2ST 36students participated in the training
- KEISEN UNIVERSITY 15students participated in the training
MAR - YOUNGSAN UNIVERSITY people 4students participated in the training
- KEIMYUNG UNIVERSITY 3 students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 9students participated in the training
- KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 12students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 2students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 7students participated in the training
- KYUNGSUNG UNIVERSITY 2students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 8students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 2students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 18students participated in the training
JUN - KYUNGSUNG UNIVERSITY 19students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 2students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 1ST 18students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 39students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 8students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY 10students participated in the training
- YOUNGSAN UNIVERSITY people 11students participated in the training
- KEIMYUNG UNIVERSITY 20students participated in the training
JUL - TONGMYONG UNIVERSITY 25students participated in the training
- CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY 31students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE 22students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 38students participated in the training
- KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 18students participated in the training
- SEOWON UNIVERSITY 36students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 26students participated in the training
AUG - SAGAMI UNIVERSITY 5students participated in the training
SEP - KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5students participated in the training
- YOUNGSAN UNIVERSITY people 12students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 9students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 25students participated in the training
- MOKWON UNIVERSITY 2students participated in the training
- KYUNGSUNG UNIVERSITY 1students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY 2students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 2students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 2students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 3students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 7students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 20students participated in the training
DEC - DAEGU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION 22students participated in the training
- YOUNGSAN UNIVERSITY people 15students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 47students participated in the training
- DONG-EUI UNIVERSITY 40students participated in the training

2015 JAN - KEIMYUNG UNIVERSITY 34students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 30students participated in the training
- CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY 1ST 53students participated in the training
- YOUNGSAN UNIVERSITY 10students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 1ST 34students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 10students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 11students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY 15students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 49students participated in the training
- DONG-EUI UNIVERSITY 5students participated in the training
- JEONJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION 7students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 11students participated in the training
- KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 34students participated in the training
FEB - PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 55students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 2ND 16students participated in the training
- KEISEN UNIVERSITY 13students participated in the training
- SOKA UNIVERSITY 20students participated in the training
MAR - KEIMYUNG UNIVERSITY 7students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 8students participated in the training
- BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 7students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 9students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 3students participated in the training
- YOUNGSAN UNIVERSITY 10students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 16students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 9students participated in the training
JUN - PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 36students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY 15students participated in the training
- KEIMYUNG UNIVERSITY 33students participated in the training
- YOUNGSAN UNIVERSITY 8students participated in the training
- KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 30students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 19students participated in the training
- DONG-EUI UNIVERSITY 20students participated in the training
JUL - KOSIN UNIVERSITY 8students participated in the training
- TONGMYONG UNIVERSITY 17students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 50students participated in the training
AUG - SAGAMI WOMEN UNIVERSITY 11students participated in the training
- RYUKOKU UNIVERSITY 13students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 20students participated in the training
- JILIN NORMAL UNIVERSITY 6students participated in the training
- YOUNGSAN UNIVERSITY 9students participated in the training
- KEIMYUNG UNIVERSITY 8students participated in the training
- KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 6students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 5students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 12students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY 3students participated in the training
SEP - CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 9students participated in the training

2014 JAN - PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 55students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 10students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 28students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 37students participated in the training
FEB - PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 50students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 50students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE 18students participated in the training
- KEISEN UNIVERSITY 9students participated in the training
MAR - SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 5students participated in the training
- BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 9students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 17students participated in the training
- DONG-EUI UNIVERSITY 1students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 19students participated in the training
- SUNMOON UNIVERSITY 10students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 6students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 19students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 17students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 25students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 30students participated in the training
- KEIMYUNG UNIVERSITY 11students participated in the training
JUN - KEIMYUNG UNIVERSITY 45students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 1ST 31students participated in the training
- CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY 1ST 28students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 18students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 10students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 26students participated in the training
JUL - PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 47students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 2ND 30students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 26students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE 40students participated in the training
AUG - SAGAMI WOMEN UNIVERSITY 7students participated in the training
- TOYOTA UNIVERSITY 22students participated in the training
- RYUKOKU UNIVERSITY 12students participated in the training
- JILIN NORMAL UNIVERSITY 10students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 26students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 15students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 16students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 19students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 10students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY 2students participated in the training
- BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 2students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 4students participated in the training
- KEIMYUNG UNIVERSITY 12students participated in the training
- KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 40students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 10students participated in the training
SEP - YOUNGSAN UNIVERSITY 10students participated in the training

2013 JAN - DAEGU UNIVERSITY 14students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 32students participated in the training
- HANYANG UNIVERSITY 13students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE 25students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 80students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 30students participated in the training
MAR - KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 23students participated in the training
- KEIMYUNG UNIVERSITY 24students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 42students participated in the training
- KANGWON NATIONAL UNIVERSITY 2students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- SUNMOON UNIVERSITY 8students participated in the training
- SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 10students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 11students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 16students participated in the training
- BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 15students participated in the training
JUL - DAEGU UNIVERSITY 14students participated in the training
- HANYANG UNIVERSITY 13students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 50students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE 25students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 30students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 32students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 80students participated in the training
SEP - KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 14students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 17students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 39students participated in the training
- SUNMOON UNIVERSITY 10students participated in the training
- KEIMYUNG UNIVERSITY 24students participated in the training
- PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY 1students participated in the training
- KANGWON NATIONAL UNIVERSITY 5students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 16students participated in the training
- KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 46students participated in the training
- SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 6students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 15students participated in the training
- BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 17students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 14students participated in the training
- JILIN NORMAL UNIVERSITY 7students participated in the training

2012 JAN - PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 2ND 30students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 12students participated in the training
- SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 23students participated in the training
- KYUNGWON UNIVERSITY 6students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- ANDONG UNIVERSITY 18students participated in the training
FEB - SILLA UNIVERSITY INTERNSHIP 8students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 6students participated in the training
MAR - CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 59students participated in the training
- BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 13students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 16students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 15students participated in the training
- SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 19students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 25students participated in the training
JUN - KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 20students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 52students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 51students participated in the training
- SUNMOON UNIVERSITY 7students participated in the training
JUL - DAEGU UNIVERSITY 9students participated in the training
- KANGWON NATIONAL UNIVERSITY 17students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 1ST 41students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 2ND 80students participated in the training
AUG - KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 20students participated in the training
- KANGWON NATIONAL UNIVERSITY 3students participated in the training
- SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 5students participated in the training
SEP - KEIMYUNG UNIVERSITY 8students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 39students participated in the training
- BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 18students participated in the training
- DONG-A UNIVERSITY 20students participated in the training
- SUNMOON UNIVERSITY 5students participated in the training
- DONG-EUI UNIVERSITY 6students participated in the training
- JILIN NORMAL UNIVERSITY 7students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 39students participated in the training

2011 JAN - YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE 28students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 11students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 53students participated in the training
- KYUNGWON UNIVERSITY 29students participated in the training
MAR - ULSAN UNIVERSITY 14students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 59students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 11students participated in the training
- CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 12students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 16students participated in the training
JUN - PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 30students participated in the training
- HANYANG WOMEN'S UNIVERSITY 30students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 11students participated in the training
JUL - SUNMOON UNIVERSITY 5students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 53students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 30students participated in the training
- KYUNGWON UNIVERSITY 29students participated in the training
- LUTHER UNIVERSITY 4students participated in the training
SEP - CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 26students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 13students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 64students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 8students participated in the training
DEC - PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 1ST 30students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 40students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 12students participated in the training
- KOJE COLLEGE 24students participated in the training

2010 JAN - KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 7students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 13students participated in the training
- DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY 29students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE 29students participated in the training
- ULSAN UNIVERSITY 21students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- KYUNGWON UNIVERSITY 6students participated in the training
FEB - SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 16students participated in the training
MAR - SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- SUNMOON UNIVERSITY 5students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 53students participated in the training
- ULSAN UNIVERSITY 5students participated in the training
JUN - KYUNGWON UNIVERSITY 16students participated in the training
- DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY 20students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 29students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 51students participated in the training
JUL - DAEGU UNIVERSITY 12students participated in the training
- HANYANG WOMEN'S UNIVERSITY 30students participated in the training
AUG - SUNMOON UNIVERSITY 12students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- JILIN NORMAL UNIVERSITY 8students participated in the training
SEP - SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 15students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 35students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 24students participated in the training
- CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 3students participated in the training

2009 JAN - KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 45students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 10students participated in the training
- ANDONG UNIVERSITY 6students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 53students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 3students participated in the training
- ULSAN UNIVERSITY 34students participated in the training
FEB - DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY 20students participated in the training
- DAEGU HANNY UNIVERSITY 20students participated in the training
MAR - ULSAN UNIVERSITY 8students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 55students participated in the training
- CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 65students participated in the training
JUN - SILLA UNIVERSITY 25students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 17students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 18students participated in the training
JUL - DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY 21students participated in the training
AUG - DAEGU HANNY UNIVERSITY 4students participated in the training
- SUNMOON UNIVERSITY 12students participated in the training
- JILIN NORMAL UNIVERSITY 8students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
SEP - CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 65students participated in the training
- KOJE COLLEGE 20students participated in the training
- KOJE COLLEGE 20students participated in the training

2008 JAN - KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 15students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 17students participated in the training
- ANDONG UNIVERSITY 22students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY COLLEGE 32students participated in the training
- ULSAN UNIVERSITY 30students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
FEB - SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY 24students participated in the training
MAR - SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 53students participated in the training
- ULSAN UNIVERSITY 7students participated in the training
JUN - KYUNGWON UNIVERSITY 16students participated in the training
- DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY 30students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 30students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 51students participated in the training
JUL - DAEGU UNIVERSITY 15students participated in the training
- HANYANG WOMEN'S UNIVERSITY 30students participated in the training
AUG - DAEGU HANNY UNIVERSITY 8students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 49students participated in the training
SEP - CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 60students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 24students participated in the training
- CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 3students participated in the training
DEC - KOJE COLLEGE 20students participated in the training

2007 JAN - SUNMOON UNIVERSITY 5students participated in the training
- YEUNGNAM UNIVERSITY 28students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 11students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 53students participated in the training
- KYUNGWON UNIVERSITY 29students participated in the training
MAR - ULSAN UNIVERSITY 17students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 58students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 15students participated in the training
- CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 17students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 18students participated in the training
JUN - PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 30students participated in the training
- HANYANG WOMEN'S UNIVERSITY 30students participated in the training
- SILLA UNIVERSITY 50students participated in the training
- KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY 20students participated in the training
JUL - SUNMOON UNIVERSITY 7students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 15students participated in the training
- PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 34students participated in the training
- KYUNGWON UNIVERSITY 8students participated in the training
- KYUNGWON UNIVERSITY 5students participated in the training
SEP - CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 35students participated in the training
- KONGJU NATIONAL UNIVERSITY 17students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 59students participated in the training
- DAEGU UNIVERSITY 12students participated in the training
DEC - PUSAN NATIONAL UNIVERSITY 1ST 35students participated in the training
- CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY 45students participated in the training
- ULSAN UNIVERSITY 25students participated in the training
- ANDONG UNIVERSITY 19students participated in the training

2002~2006 - More than 1,000 students participated in the training annually